T.W.A.- Marek Kijewski; DORADZTWO EKONOMICZNE; BUŻETOWANIE; ANALIZY HANDLOWE; PROJEKTY I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNIJNYCH; OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW
menu

FUNDUSZE UNIJNE

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiło się wiele możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na rozwój i wzrost konkurencyjności polskich przdsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, iż ich pomysły  i projekty mogą być współfinansowane ze środków jakie Unia Europejska przeznacza na rozwój polskiego biznesu. Często wiele ciekawych projektów nie znajduje swojej realizacji w życiu, ze względu na brak środków, a także na skomplikowane procedury związane z tworzeniem projektu, składaniem wniosków i późniejszym wdrożeniem i rozliczeniem projektu.

Celem naszym jest pomoc polskim przedsiębiorcom w pozyskaniu finansowania swoich projektów ze środków unijnych. Proponujemy Państwu nasz udział w rozwoju Waszych firm, począwszy od konstrukcji projektu, poprzez złożenie wniosku, wdrożenie projektu, a skończywszy na jego właściwym rozliczeniu.

Naszą ofertę współpracy kierujemy zwłaszcza do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które mają najwiękrze możliwości sięgnięcia po środki unijne.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło już pierwsze wytyczne dotyczące funduszy unijnych 2007 - 2013.
Najwięcej szans na uzyskanie środków z funduszy unijnych będą miały przedsiębiorstwa, które wezmą udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych.
W Programie Innowacyjna Gospodarka najciekawszymi obszarami do zagospodarowania wydają się :
Oś priorytetowa 3 - Kapitał dla innowacji, której celem jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.
Oś priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, której celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce.

Warto w tym miejscu zadać pytanie:
Co należy rozumieć przez innowacyjność?
Poniżej przedstawiamy definicję innowacyjności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Innowacja produktowa
oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

Innowacja procesowa
oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Innowacja organizacyjna
oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Innowacyjne rozwiązanie
(produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).

Przedsiębiorstwem innowacyjnym
jest takie przedsiębiorstwo, w którym w przyjętym okresie obserwacji (np. w ostatnich trzech latach) dokonano innowacji, czyli wprowadzono pewną nowość do praktyki w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z powyższą definicją, nie jest przedsiębiorstwem innowacyjnym takie przedsiębiorstwo, które dysponuje pewną wysoką technologią i sprzedaje ją innym przedsiębiorstwom, ale nie rozwija jej.


inne
Copyright by TWA 2007