T.W.A.- Marek Kijewski; DORADZTWO EKONOMICZNE; BUŻETOWANIE; ANALIZY HANDLOWE; PROJEKTY I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNIJNYCH; OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW
menu
OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW

    Doświadczenia ostatnich kilku lat dowodzą, że przy usprawnianiu funkcjonowania jednostek organizacyjnych coraz większą wagę przypisuje się doskonaleniu funkcji personalnej. Wynika to z tego, że pracodawcy zaczynają doceniać potencjał ludzki, czego dowodem są już niemal powszechnie wygłaszane opinie, ze sukces firmy może zapewnić tylko fachowo przygotowana, kompetentna i odpowiednio motywowana kadra.

    Każde przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie, którzy w nim pracują. Dlatego istotne znaczenie dla jego funkcjonowania ma zarządzanie zasobami ludzkimi. Na tym tle rośnie zapotrzebowanie na wypracowanie narzędzi zarządzania personelem, takich, które m.in. pozwolą zidentyfikować jakość potencjału ludzkiego, jego przydatność itp.

    Oceny pracowników są dokonywane przy zastosowaniu coraz lepszych narzędzi i technik. Już są - i będą jeszcze bardziej - postrzegane jako ważny środek do celu, jakim jest przetrwanie i rozwój zarówno organizacji gospodarczych, jak i instytucji funkcjonujących poza sektorem przedsiębiorstw. Nie jest i nie będzie dla nich obojętne, czy będą one zatrudniać ludzi kompetentnych i silnie umotywowanych do pracy w danej dziedzinie i firmie, zdolnych do wysoce efektywnej pracy, czy tez będą pracodawcami dla ludzi mniej kompetentnych, przypadkowych, mniej efektywnych i mniej samodzielnych.

    Dla pracodawców rzetelna, profesjonalna ocena potencjalnych i realnych pracobiorców jest coraz bardziej niezbędna: staje się ważnym elementem gry o istnienie i o pieniądze. Również dla kandydatów do pracy i dla pracowników zarówno same procedury, jak i kryteria oraz zasady dokonywania ocen staja się coraz ważniejsze.

    W gospodarce rynkowej podstawą tworzenia organizacji o elastycznej strukturze działania jest dopasowanie układu pracownik - organizacja.

    Jednym z instrumentów umożliwiających to dopasowanie jest system ocen pracowniczych. Oceny te maja służyć do planowania i koordynowania procesu kierowania ludźmi, tak by produktywnie wykonywali oni to, czego od nich oczekuje ich kierownik i jednocześnie mogli zaspokoić swoje potrzeby.

    Ocena pracowników jest podstawą do podejmowania nie tylko decyzji premiowych, ale także racjonalnych i sprawiedliwych decyzji personalnych. Ocena zasobów ludzkich jest nie tylko ważna dla przedsiębiorstwa, lecz także dla samego pracownika. Dostarcza mu informacji na temat jego pracy i stanowi motor kariery i rozwoju osobistego. Jednak, aby ocena pracowników mogła spełniać swoje zadanie musi być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, do jego kultury zarządzania i do wartości akceptowanych przez pracowników.
Ocena zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jest podstawowym warunkiem racjonalnego zatrudnienia i ważnym instrumentem polityki kadrowej.

    Aby dokonać właściwego wyboru metod oceniania, należy najpierw ustalić cele oceny okresowej. Ocena okresowa powinna przynieść korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.
• Z punktu widzenia pracodawcy: poszerzenie wiedzy na temat     posiadanego potencjału kadrowego oraz wypracowanie strategii dotyczącej jego wykorzystania.
• Z punktu widzenia pracownika: dostarczenie informacji zwrotnej o osiągniętych rezultatach oraz wskazanie możliwości rozwoju.
    System ocen pracowniczych ma pełnić funkcję rozwojową – uświadomić pracownikom w jakich obszarach swoich zadań powinni podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, oraz ewaluacyjną – ocenić osiągnięcia pracownika w danym okresie, w porównaniu do przyjętych standardów.

    Podstawową zasadą, jaką należy przyjąć jest fakt oceniania przeszłości, aby wyciągnąć wnioski służące osiągnięciu celów w przyszłości.

Firma nasza opacowała autorski program Ocen Pracowniczych oparty na najlepszych standardach światowych. Stawiamy na indywidualne dostosowanie ocen do potrzeb organizacji. Każde wdrożenie opieramy o indywidualne konsultacje z kierownictwem i zespołem przedsiębiorstwa.

inne
Copyright by TWA 2007